Tư Vấn Nghiệp Vụ Doanh Nghiệp

 

Quản trị Doanh nghiệp Thông minh giúp các doanh nghiệp có thể đánh giá và nắm bắt tình hình trị trường hiện tại, dự báo những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai, cũng như có được sự thấu hiểu từ khả năng phân tích số lượng lớn các dữ liệu một cách thống nhất. Dịch vụ Quản trị Doanh nghiệp Thông minh bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xây dựng nguyên lý điều hành/thẻ điểm nhóm nhiều bộ phận, các yêu cầu báo cáo tích hợp (tài chính và hoạt động), thiết lập các quy trình quản lý thông tin và quản lý hiệu quả hoạt động tích hợp.

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp thông minh

Dịch vụ Doanh nghiệp Thông minh của chúng tôi bao gồm:

  • Quản trị nghiệp vụ thông minh (BI)
  • Quản trị khách hàng thông minh (CI)
  • Quản trị doanh nghiệp thông minh (EI)
  • Quản lý mối quan hệ khách hàng
  • Quản lý chuỗi cung ứng.
  • Quản lý và Tối ưu hóa Chuỗi cung ứng
  • Quản lý quan hệ với nhà cung cấp (SRM)
  • Chuỗi cung ứng chất lượng cao (HISCA)
  • Dịch vụ hậu cần


Giải pháp của doanh nghiệp

Quản lý Khách hàng

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai các hệ thống quản lý khách hàng của mình, bao gồm phân tích và ước tính tác động kinh tế của nỗ lực này. Chúng tôi cũng hỗ trợ việc xác định và triển khai các thay đổi cần thiết trong cơ cấu tổ chức, các kênh phân phối, hoạt động và hạ tầng, cũng như thay đổi về hỗ trợ quản lý nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động của các khách hàng của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp thông minh

Thiết kế Ý tưởng

Thiết kế và chi tiết kỹ thuât của các yêu cầu về chức năng và kỹ thuật của các ứng dụng doanh nghiệp thông minh hỗ trợ việc phân tích hoạt động kinh doanh, dự toán và hoạch định, tính toán chi phí và xác định khả năng sinh lợi.